Goudsmidspleintje

In de 17de en 18de eeuw was hier het gildehuis van de goud- en zilversmeden gevestigd. Een ouder huis op deze plaats maakte in de middeleeuwen deel uit van het Begijnhof.

In 1626 werd het pand bestemd 'tot accomoditeyt van de vinders van 't Goudsmitsgilde omme de keuren van haer zilver te proeven en te fineren'. Het kreeg toen zijn huidige gedaante: een puntgevel met vlechtingen en ontlastingsbogen van natuur- afgewisseld met baksteen boven de vensters. Uit deze tijd stamt ook de gevelsteen met de gouden beker. In de 'keurkamer' van het huis werd vergaderd door de gildemeesters. Na de opheffing van de gilden in de Franse tijd kreeg het huis zijn functie als woonhuis terug.

Goutsmits Camer, Goudsmidspleintje 1 Haarlem

André van Beest, meesterschilder

Another Site